Roendevandvaerk.dk
FRISK VAND FRA HANEN
Vandmålere
Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Der henvises til norm for vandinstallationer DS 439:2000.Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.
Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.
Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.
Udskiftning af målere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.
Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.
Rønde Vandværk bruger princippet med udskiftning.
Driftstatus:
Alt ok, men der er renovering på Engblommevej.
Nyheder
Nyhed 1
Nyhed 2
Roendevandvaerk.dk
- En del af Syddjurs vandråd
Name: sv logo horisontal.png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk