Vandmålere
Det er påkrævet af der for alle husstande installeres en vandmåler til afregning af forbruget.
Rønde Vandværk benytter nyeste generation af elektroniske vandmålere fra den danske målerproducent Kamstrup, af typerne MULTICAL 21, flowIQ 2200 og flowIQ 3100, kendetegnet ved stor nøjagtighed og driftsikkerhed.
Målerne udsender med mellemrum et radiosignal, som sikrer at Rønde Vandværk kan foretage fjernaflæsning heraf. Målerne er i stand til automatisk at detektere f.eks. lækager, brud og snyd. Radiosignalet er mange gange svagere end hhv. Wi-Fi og mobiltelefoni, og er derfor helt ufarlige for dyr og mennesker. Måleren er CE-mærket og opfylder dermed alle relevante europæiske og nationale krav, herunder kravene til sundhed i forbindelse med elektromagnetisk udstråling.
Name: split_multical21.png.

Placering af vandmålerne

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Der henvises til norm for vandinstallationer DS 439:2000. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.
Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
Name: split_multical21.png.
Ny vandmåler
Name: meterpit.PNG.
Vandmåler placeret i målerbrønd
Name: glmåler.PNG.
Gammel vandmåler - Udskiftes
Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.
Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.
Udskiftning af målere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol. Da Rønde Vandværk benytter nyeste generation vandmålere fra Kamstrup, skal stikprøvekontrol først foregå 9 år efter installation af måleren.
Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.


Datasikkerhed og GDPR

Den fjernaflæste vandmåler indsamler data til afregning af forbrug, og derudover anvendes data til at sikre kvalitet og optimering af vandforsyningen. Dermed slipper forbrugerne i Rønde for al indrapportering samt eventuel manuel måleraflæsning udført af en tekniker.
Når data er registreret i den fjernaflæste vandmåler, sikres de, inden de bliver sendt til Rønde Vandværks centrale forretningssystemer og gemmes i sikrede databaser. Disse databaser er fysisk placeret hos Kamstrup i Danmark. Det betyder, at de indsamlede data ikke er tilgængelige for uvedkommende. Den fjernaflæste forbrugsmåler er godkendt til registrering af vandforbrug. Måleren er ikke påvirkelig af udefrakommende faktorer som eksempelvis kraftige magnetfelter eller fysisk påvirkning. Alle indsamlede data er beskyttet under persondatalovens bestemmelser (GDPR).

Bekymret for radiostråling?

Måleren er blot endnu et elektrisk apparat. Der er mange elektriske apparater, der kommunikerer trådløst via radiobølger og udsender elektromagnetisk stråling. De fleste hjem har indtil flere af den slags apparater i forvejen, og mange af dem er i brug hver dag, f.eks.:
• PC og trådløst internet
• Mobiltelefoner og tablets
• Fjernbetjeninger til biler, babyalarmer, trådløse dørklokker,
• telefoner og sensorer til alarmer og klimastyring.
Elektromagnetisk udstråling findes mange steder. Udstråling fra måleren er elektromagnetisk energi, der udbredes fra ethvert aktivt elforbrugende apparat. Det er effektivt at dæmpe niveauet af elektromagnetisk energi ved at øge afstanden til måleren.
Hvis du som forbruger er bekymret for radiostrålingen fra vandmåleren, er der her nogle fakta at tage til efterretning:
Den fjernaflæste vandmåler er CE-mærket og opfylder alle europæiske og nationale krav til elektromagnetisk udstråling. Uvildige undersøgelser viser desuden, at udstrålingen fra den fjernaflæste måler ligger under de gældende grænseværdier, som den uafhængige organisation ICNIRP* har fastsat.
* ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
Eksempel vedrørende stråling
Hvis man som forbruger opholder sig konstant i en afstand af 2 meter fra vandmåleren i 10 år, bliver man udsat for samme mængde radiostråling, som man gør ved blot ét sekunds samtale i en mobiltelefon i samme periode!

Maximum Permissible Exposure

For apparater, der fungerer ved hjælp af radiokommunikation, er der krav til, hvor meget den elektromagnetiske stråling må påvirke omgivelser og mennesker. Et eksempel er MPE (Maximum Permissible Exposure), som angiver, hvor meget varme et apparat må afsætte på en plade i 20 centimeters afstand. MPE-grænseværdien for måleren er 4,3 W/m2. For en vandmåler af den type der benyttes af Rønde Vandværk er værdien blot 0,0001 W/m2, dvs. langt under den angivne grænseværdi.

Kontakt osTelefon
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer, samt ved øvrige henvendelser, kontakt vandværket på telefon 86 37 21 68

Email
Det er ligeledes muligt at kontakte os pr. e-mail på roendevand@mail.dk, vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt.


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk