FAQ
Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)
Hvad koster en m3 vand?Svar: Prisen pr m3 til Rønde Vandværk fremgår af takstbladet.
Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)
Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?Svar: Hårdhedsgraden i vand fra Rønde Vandværk er 11.8 °dH,
Hårdhed ºdh
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-24 Hårdt
24-30 Meget hårdt
Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad deutscher Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.
Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.
Må jeg bruge vand til at vaske min bil?Svar: Ja
Må jeg bruge vand til at vande min have? Svar: Normalt ja. I tørkeperioder kan bestyrelsen afgøre i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted, jvf. Vedtægterne §9.
Opfylder vandets kvalitet gældende regler?Svar: For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne. Den lovpligtige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier der er fastlagt i Bekendtgørelse 1449 af 11-12-2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?Svar: Kontakt Rønde Vandværk tlf. 86372168
Hvor er min stophane placeret?Svar: Det er ejerens ansvar at stophanen er tilgængelig. Er det ikke muligt at lokalisere stophanen, ring da til Vandværket tlf. 86372168
Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?Svar: Ja, periodisk udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter.
Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?Svar: Ja, vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af.
Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?Svar: Kontakt Rønde Vandværk tlf. 86372168
Hvordan melder jeg flytning til vandværket?Svar: Kontakt Rønde Vandværk tlf. 86372168
Grundvand i DanmarkI Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op. Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan De læse mere hér.
VandanalyserØnsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til . Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.
Drik frisk vandVær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.
Undgå metalafgivelser fra armaturerMange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet.Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.
ForbrugeransvarVandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.
Utætte rørHvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.
BrandhanerI tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
StophanerStophaner, som er placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.
FlytningVed salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.

Kontakt osTelefon
Henvendelser vedrørende ledningsbrud/vandproblemer, samt ved øvrige henvendelser, kontakt vandværket på telefon 86 37 21 68
OBS: I uge 29, 30 og 31 er nummeret i nødsituationer (ledningsbrud, manglende vand mm.): 23 23 24 62

Email
Det er ligeledes muligt at kontakte os pr. e-mail på roendevand@mail.dk, vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt.


Name: rv_logo_uden_tekst (1).png.
Name: sv logo horisontal.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Rønde Vandværk A.m.b.A
Skolevej 40
8410 Rønde
Telefon: 86 37 21 68
roendevand@mail.dk